PRIVAATSUSPOLIITIKA

Osterode OU hoolitseb teie privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest. Osterode OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kõik külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitikas kasutatud terminid on sätestatud käesoleva privaatsuspoliitika tingimustes.

Selleks, et kindlustada kodulehel teenuste täielik kvaliteet, me kasutame oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi kodulehe kõik vajalikud funktsioonid töötada.

Kõik kogunud teie isikuandmed töödeldatakse kooskõlas kehtivate EU ja EV õigusaktidega.

1. Üldsätted

1.1. Osterode OÜ (edaspidi „Müüja“) austab kõigi oma ostjate (edaspidi "Klient") õigust eraelu puutumatusele ning kohustub tagama isikuandmete kaitse ja nende õiguste kaitse.

1.2. Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.

1.3. Klient kinnitab meie lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks.

2. Mõisted

2.1. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud füüsilise isiku – Andmesubjektiga, kelle isikusamasus on teada või mida saab otseselt või kaudselt kindlaks teha selliste andmete abil, nagu isikukood või tema ühe või mitme füüsilise, psühholoogilise, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse omaduse kaudu.

2.2. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Ettevõte töötleb.

2.3. Andmesubjekti nõusolek on subjekti tahteavaldus millega ta nõustub, et tema isikuandmed töödeldatakse

2.4. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming: kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, klassifitseerimine, rühmitamine, ühendamine, muutmine (täiendamine või parandamine), esitamine, avaldamine, kasutamine, loogika- ja/või matemaatilised operatsioonid, otsing, levitamine, hävitamine või muu tegevus või tegevuste kogum.

2.5. Isikuandmete Töötleja on juriidiline või füüsiline isik, kes on Ettevõtte poolt volitatud isikuandmeid töötlema

2.6. Isikuandmete Töötleja - Ettevõtte Osterode OÜ, Eesti Vabariigi seaduste kohaselt asutatud ettevõtte, mille juriidiline aadress on Suur-Sõjamäe 4, 11415 Tallinn, Eesti. Ettevõtte registrikood: 10866433. Ettevõtte andmed on kogutavad ja säilitatavad Eesti Äriregistris.

2.7. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse iga veebilehte külastava isiku seadmesse, läbi mille on liitutud veebilehega ja on kliendi või teises seadmes säilitatav.

2.8. Otseturundus on tegevus, mille eesmärk on pakkuda kaupa, teenuseid või sooduspakkumisi posti teel, telefoni teel või muul otselinkidel ja / või uurida nende vaateid pakutavate kaupade või teenuste kohta.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Selleks, et ostmine meie veebipoes oleks Teie jaoks võimalikult mugav ja kiire, saate Te luua isikliku konto. Kui Te loote isikliku konto, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: nimi,perekonnanimi, meiliaadress, telefoninumber, kohaletoimetamise aadress. Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile. Konto registreerimise puhul Klient peab sisetama parooli. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

3.2. Ettevõte kogub ja töötleb järgmiste kategooriate isikuandmeid: (a) eelloetletud eesmärkide jaoks vajalikud põhiandmed: nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed; (b) kaupade müümiseks vajalikud andmed: tellimuse andmed, arvetel olev teave, maksetega jms seotud andmed; (c) muud, Teie nõusolekul kogutavad andmed mis on määratletud üksikasjalikumalt peale Teie nõusoleku saamist.

3.3. Ettevõte teeb kõik endast olenev turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest. Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada. Alaealiste isikute tegevuse ja / või konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest vastutavad nende vanemad või eestkostjad.

4. Isikuandmete Töötlemise põhimõtted

4.1. Osterode OÜ juhindub Isikuandmete Töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek või õigustatud huvi.
Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, mh on võimalik lihtsasti saada Isikuandmete Töötlemise alast teavet Osterode OÜ-ga ühendust võttes.

Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslike meetmeid.

5. Andmesubjekti andmekaitsealased õigused

5.1. Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui Te olete piiranud meie õigust töödelda Teie isikuandmeid, ei tee me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid peale nende säilitamise. Isikuandmete töötlemist saate Te piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest: Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemist piiratakse sellisel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni); Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie isikuandmed kustutatakse; Teie isikuandmed on vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; Teie isikuandmed on töödeldavad vastu Teie tahtmist (Andmete töötlemine lõpetatakse peale seda, kui on kontrollitud, kas Teie isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üle Teie soove)

5.2. Kui kahtlustad, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Ostjal on õigus oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada ja keelduda oma isikuandmete esitamisest. Ostja kinnitab arusaamist, et isikuandmed on vajalikud Ostja identifitseerimiseks lepingute sõlmimiseks, rakendamiseks (veebis) ning ilma isikuandmete esitamiseta ja / või nende töötlemisest keeldumata ei ole võimalik täita tellimuse meie poolt.

5.3. Kliendil on õigus peale Ettevõtele isikusamasust kinnitava dokumendi esitamist saada teavet, millistest allikatest ja millised tema isikuandmed on kogutud, millistel eesmärkidel on need töödeldavad ja kellele esitatavad. Isikuandmetega tutvumise võimalus on taotluse täitmine Ettevõtte kauplustes, millised võib leida kodulehelt /kauplused/. Peale Kliendilt päringu saamist tema isikuandmete töötlemise kohta vastav Ettevõte, kas tema isikuandmed on töödeldavad ja esitab Kliendile tema küsitud andmed mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates Kliendi pöördumise päevast. Kliendi taotlusel vastuse väljastatakse Kliendile tasuta üks kord aastas.

6. Isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil

6.1. Kliendi nõusoleku alusel Isikuandmete töötlemise eesmärgid on otseturundus ja teised seaduslikud ning enne nende kogumist määratletud eesmärgid. Isikuandmete töötlemisel juhindatakse isikuandmetekaitse üldmäärusest, teistest seadustest ja õigusaktidest, mis reguleerivad andmetöötlust ja -kaitset, samuti käesolevatest Eeskirjadest.

6.2. Müüja töötleb näidatud eesmärkidel järgmisi Kliendi isikuandmeid: (a) nimi (b) perekonnanimi; (c) e-posti aadress; (d) telefoninumber; (e) elukoht (adress)

6.3.Nõustudeks käesolevate tingimustega Klient nõustub, et nende tellimuste, maksete ja tarnete kinnitamiseks või muul viisil tellimuste täitmiseks nõustavad teated saadetakse nende e-posti aadressile.

6.4.Müüja garanteerib, et Kliendi isikuandmeid kasutatakse tellimuse täitmiseks e-poes. Sealhulgas nõustub Klient, et tema andmeid töödeldakse tulemuslikkuse eesmärgi ja huvi pakkuv teave, mida Klient tellib.

6.5. Osterode OÜ haldab Kliendi isikuandmeid otseturunduse eesmärgil: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber ja säilitab neid 2 aastat.

6.6. Müüja ei salvesta ostja andmeid makseteabe kohta. Kõik maksed tehakse partnerkanalite kaudu.

7. Isikuandmete edastamine

7.1.Ettevõtte töötajate juurdepääs Ostja isikuandmetele antakse ainult siis, kui nende ülesannete täitmine on vajalik ja töötajal on kohustus järgida konfidentsiaalsusnõudeid.

7.2. Isikuandmeid võib edastada vaid neile Andmesaajatele, kellega on Ettevõte sõlminud vastavad lepingud seoses Isikuandmete edastamise / esitamisega ja Müüja tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse.

7.3. Ettevõte kasutab ainult neid töötlejaid, mis tagavad asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamise, et andmetöötlus oleks vastavuses määruste nõuetega ja et ostjate kui andmesubjektide õigused oleksid kaitstud.

7.4. Isikuandmeid võib esitada ka vastusena valitsusasutuste ja kohtute ametlikele taotlustele, kuid alles pärast nende taotluste seaduslikkuse kontrollimist.

8. Lõppsätted

8.1.Nõustudes nende tingimustega, kinnitab klient, et Osterode OÜ haldab Kliendi esitatud andmeid või lepingu täitmise ajal osutab partneritele lepingu täitmise eesmärgil (kauba tarnimine, tasumise turvalisus jne) ulatuses, mis on vajalik vastavate ülesannete täitmiseks. Kliendi teavitatakse, et andmete saajad võivad muutuda. Kliendile on teatatud, et tal on õigus taotleda Osterode OÜ-lt (isikuandmete töötleja), äriühingute nimekirja, kellele tema isikuandmed on üle antud.

8.2.Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Osterode OÜ töötajad , kellel on kokkupuude Osterode OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

8.3.Käesolev privaatsuspoliitika jõustub 15. aprillil 2018. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka samsonite.ee ja americantourister.ee lehtedel.