Garantii

American Tourister'i tooteid testitakse põhjalikult, et teie poolt usaldatud reisitooted vastaksid rangetele standarditele. Seega, kui selle American Tourister'i tootega (edaspidi "toode") tekib probleem, mis on põhjustatud materjali- ja valmistamisveast, parandab American Tourister toote oma äranägemise järgi või vahetab selle välja vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud garantiitingimustele. Käesolevas dokumendis sätestatud garantii kehtib ainult toote esmasele ostjale või kingituse saajale. Garantii kestus ja nende kaupade nimetus, mille suhtes see kehtib, on märgitud toote sees olevates garantiidokumentides ja/või meie veebisaidil toote omaduste loetelus.

Garantii ei kehti elektrilistele ja elektroonilistele komponentidele ja ühendustele, kaablitele, adapteritele ja patareidele. Nimetatud garantiid kehtivad ainult tootmisvigade kohta ja ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud väärkasutusest või ebamõistlikust kasutamisest, ebaõigest hooldusest, õnnetustest, hõõrdumisest, kokkupuutest äärmuslike temperatuuride, lahustite, hapete või veega, tavapärasest kulumisest või veoettevõtja (näiteks lennufirma) poolt ebaõigest käitlemisest; samuti ei kuulu garantii alla kosmeetilised kahjustused, nagu kriimustused, mõlgid, plekid, värvimuutused või muud mittefunktsionaalsed muutused toote väljanägemises. Kui teie toode on transportimisel kahjustada saanud, esitage võimalusel enne tolliprotseduuride teostamist transiidiettevõtjale saabumiskohas pretensioon.

Kuigi garantiiväliseid hooldus- või remonditöid võib teie tootele teha mis tahes ettevõte, nõuab American Tourister, et kasutaksite garantiiremondiks ainult heakskiidetud Samsonite'i teeninduskeskust ("teeninduskeskus"). Ebaõige või valesti tehtud hooldus- või remonditööde korral kaotab garantii kehtivuse. Käesolev garantii on ülemaailmne ja võite lasta oma toodet parandada mis tahes teeninduskeskuses. Siiski olete vastutav kõigi kulude eest, mis on seotud toote toimetamisega mis tahes teeninduskeskusesse, sealhulgas, kuid mitte ainult, pakkimis- ja saatmiskulud ning kohaldatavad maksud. Remondikeskuse aadress Eestis/Tallinnas leiate meie leheltwww.samsonite.ee

Garantiiteenuse saamiseks teeninduskeskuses on vaja nõuetekohaselt täidetud garantiitõendit või ostukviitungi originaali. Teeninduskeskus teeb kindlaks, kas probleem kuulub garantii alla või mitte. Iga remont või asendamine toimub American Tourister'i kulul, kaasa arvatud kõik kulud, mis tekivad parandatud või asendustoote tagastamisel teile. Kui garantii kehtib, teatatakse teile, kas toode parandatakse või asendatakse. Kui toode tuleb asendada ja toode ei ole enam saadaval, asendab Samsonite selle sarnase väärtusega tootega.

Juhuslike ja kaudsete kahjude eest vastutust ei võeta. Käesolev garantii ei hõlma tööjõukulusid ja kahjustusi, mis on tingitud muude isikute kui teeninduskeskuse poolt tehtud töödest. Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses on käesolevaga välistatud kõik kaudsed garantiid. Käesolevaga antud garantii piirdub toote väärtusega. Tootmise spetsifikatsioone võidakse muuta ilma ette teatamata. Toote lukud on mõeldud ainult juhusliku avamise vältimiseks ja need ei välista tingimata toote või selle sisu vargust, purunemist või lennufirma või lennujaama personali või riigiasutuste sekkumist. Kontrollige toodet kohe pärast seda, kui keegi teine peale teie seda käsitleb.

Garantii eesmärk on anda teile konkreetsed seaduslikud õigused. Lisaks siin kirjeldatud õigustele võivad teil olla ka muud õigused, mis on osariikide või riikide lõikes erinevad seoses kaudsete garantiide, juhusliku ja kaudsete kahjude ning parandamise ja asendamise välistamise või kohaldamisega. Sellest tulenevalt ei pruugita kõnealuses müügigarantiis konkreetselt sisalduvaid piiranguid või välistusi teile kohaldada.

American Tourister toodetele annab garantii tootja ja garantiid vahendab OÜ Osterode, mis asub Suur-Sõjamäe tn 4 Tallinn 11415.

Lisaks eelnimetatud garantiitingimustest tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused, näiteks pretensiooni esitamise õigus vastavalt võlaõigusseaduse § 218 lõikele 2.